احیاگران زبان و ادب پارسی و ارادت به اهل بیت (54)

سید ذوالفقار شروانی و مدح اهل بیت (ع) در اشعارش

گردآوری: مسعود بسیطی

 

یکی از شاعران قرن هفتم سید ذوالفقار شروانی (م پس از 690) است. وی در اشعارش به مدح ثنای اهل بیت هدی، خاصه حضرت رضا علیه السلام  پرداخته است. برخی محققان این ترکیب بند را قدیمی ترین ترکیب بند در ستایش حرم و بارگاه امام رضا علیه السلام معرفی کرده اند.

بخشی از یکی از ترکیب بندهای وی که آن را در ستایش امام رضا علیه السلام سروده، چنین است:

                                   وز نسیم روضه ات دارالجنان را رنگ و بوی

                    ای ز خاک آستانت قدسیان را آبروی    

                                           جاهِ آبِ خضر و نار موسوی را آبروی

           برده چون خاک بهشت از باد جان افزای تو       

                                طاق چوگان شکلت از میدان گردون برد گوی

             سقف مرفوعت پناه بیت معمورست از آن

                              به خضِر گویدکه دست از چشمه حیوان بشوی

در جوار خاک پاکت هر زمان روح الامین                       

قدیمی ترین ترکیب بند در ستایش بارگاه امام رضا علیه السلام، مشکوة، زمستان 1364، ش 9، ص 157.

logo test

ارتباط با ما