شاعران مشهور شیعه و متشیع* از قرن اول هجری تا دوران معاصر

* متشیع به افرادی گفته می شود که از نظر فقهی تابع یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت هستند، اما از نظر فکری و قلبی خود را محب و ارادتمند اهل بیت دانسته و اهل بیت را اوصیای علمی پیامبر شناخته و توسل به آن ها را یگانه راه سعادت و نجات برشمرده اند.

 

logo test

ارتباط با ما